لازم به توضیح اینکه مجموعه new singer زیرمجموعه HtcSmartNexus از بریتانیای کبیر بوده و کلیه برگه های گارانتی از شرکت مادرصادر شده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل قابل ارائه می باشد:
الف: کلیه خدمات ارائه شده در صورت overhaul ( تعمیر اساسی) تا مدت 6 ماه بدون هرگونه شرطی قابل ارائه می باشد.
ب:واضح و مبرهن است که ارائه خدمات بالا با در نظر گرفتن service manual (برنامه تعمیرات و نگهداری دوره ای دستگاه) قابل استفاده می باشد.
ج: هرگونه ابهام و یا تفسیر در ارتباط با خدمات ما از طریق داوری مرضی الطرفین توسط آقای دکتر وحید قاسمی عهد صورت می گیرد که رای ایشان مورد تایید طرفین بوده و لازم الاجرا و قطعی است.
د: برگه گارانتی بدون کد رجیستری که همانا شماره تلفن ارائه شده توسط مشتری است ،فاقد ارزش می باشد
ه : هرگونه تعمیر و دستکاری که توسط خریدار بدون اطلاع با تکنسین مجرب این شرکت انجام شود از شرایط گارانتی خارج می شود .
و : برگه های گارانتی دارای هولوگرام HtcSmartNexus بوده و در سایت smartnexussearch.comکه ورود به آن از طریق بارکد امکان پذیر است ،قابلیت رهگیری می باشد.